Назад

Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III – участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ – кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“

ПОКАНА

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III – участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ –  кв. „Гео Милев“ – ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“.

Средствата са необходими за финансиране от Столична община на този проект.    

Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 195 500 000 евро, 

в т. ч.

  • участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ до 56 000 000 евро;
  • участък „ул. „Шипка“ – кв. „Гео Милев“ – ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“ до 139 500 000 евро.

Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.

Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична oбщина.

Няма предвидено обезпечение по дълга.

Материалите по проекта са достъпни на адрес:

- гр. София, ул. “Княз Борис I“ № 121, всеки работен ден между 9 и 13 часа;

- в електронен вариант (pdf формат):

Лице за контакт: Светослав Статев, тел. 02 921 21 94.  
Запитвания и въпроси по проекта могат да се изпращат на e-mail: svetoslavstatev@gmail.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.02.2022 г. от 15 ч., онлайн чрез платформата WEBEX и може да бъде проследено в youtube канала на Столична община. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на общественото обсъждане на електронния портал на Столична община, раздел Портал за обществени консултации/Обществени обсъждания по специални нормативни актове, както и в раздел "Обявления и съобщения".
 


Линк и номер на срещата с парола за участие през webex: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md4d563d5a1256bcab647900fa22aa6d4

Meeting number: 2732 576 3301
Password: sofia01

Излъчване в YouTube  канала на СО: Столична община Официален портал – YouTube


Изграждане на участък от Линия 3 на метрото в София – презентация


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...