Назад

Столична община и Регионален исторически музей – София организират обществено обсъждане на Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018 относно Проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Столична община и Регионален исторически музей – София организират обществено обсъждане  на Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018 относно Проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“ и кани всички заинтересовани да присъстват. Обсъждането ще се проведе от 17.30 часа на 4 декември 2018 г., в зала „Информационен център“ в сградата на РИМ – София, пл. „Бански“ № 1. То включва представяне на идейния проект за адаптация на сградата, становища на заинтересованите страни и изслушване на граждани.
Срокът за подаване на писмени становища е 14 дни от излизането на обявата.


Документи по темата може да разгледате тук:
- Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018
- Допълнително становище № СОА18-ВК66-7128/1/24.10.2018 г.
- Проект за решение
- Балнеологична оценка
- Идеен проект
- Конструктивно становище
- Историческа справка
- Анализ, свързан с реионовация и бъдеща екслоатация на обект публична-общинса собственост – северно и източно крило на Общинска Минерална Баня

 Получени становища

Асоциация на българските туроператори и туристическите агенти

Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места - Български национален комитет
ISHA Sofia
"OИКОС - БГ" ООД
арх. Илка Дишлева
Асоциация на екскурзоводите в България
Български съюз по балнеология и СПА туризъм
Група архитекти
Институт за приложна музеология
Дом на културата "Искър"
Дом на културата "Средец"
Фондация "Културни перспективи"
Бойко Димитров
ОКИ "Надежда"
чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов - зам.-председател на БАН
проф. д.и.н. Валерия Фол
проф. д-р., д.ист.н Иля Прокопов
д-р Ружа Попова - Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН
Съюз на българските музикални и танцови дейци
Камерен ансамбъл "Софийски солисти" и театър "Сириус" - ОКИ - ДК "Красно село"
Термално - Нормално Спаси София ДОМА Арт Софийски дискусионен форум
Александра Стоичкова
Съюз на артистите в България
ОКИ театър "Възраждане"


Протокол от обществено обсъждане относно проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...