Назад

Столична община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, свързан с изпълнението  на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

Публикувано на 16.02.2021 г.

Линк за присъединяване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc7bd04279712dd88d7ae5ed3d6dd924e

Номерът на срещата е: 181 222 1405
Парола: sofia1000

Забележка: Срещата се отваря на 17.02.2021 г. в 15:50 часа. Моля участниците да влизат в обсъждането с имена, изписани на кирилица.


ПОКАНА

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението  на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

  • Размерът на дългосрочният дълг, който Столична община има намерение да поеме е, както следва:
    - до 600 000 лева за изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“;
    - до 825 000 лева за изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“;
  • Начин на финансиране – чрез заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“;
  • Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична община;
  • Няма предвидено обезпечение на дълга;
  • Запитвания и въпроси по проектите могат да се изпращат на e-mail: d.damyanova@sofia.bg до 12:00 ч. на 17.02.2021 г.

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 17.02.2021 г. от 16:00 часа, линк за събитието ще бъде публикуван на сайта на Столична община, www.sofia.bg.

Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“

Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...