Назад

Район „Връбница“ обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПРЗПЖК на м. бул. "Сливница” – ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. бул. "Сливница" – кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на м. бул. "Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Връбница“ на основание чл. 20, ал. 5 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РВР20-РД56-15/29.01.2020 г. на кмета на СО – район „Връбница“, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПРЗПЖК на м. бул. "Сливница” – ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. бул. "Сливница" – кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на м. бул. "Сливница" – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Представянето на проекта ще се състои на 19.02.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. в Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ”, град София, ул. „Баба” № 16.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения в срок до 17:00 часа на 28.02.2020 г. Становищата се подават в деловодството на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@vrabnitsa.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проектите, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Десислава Александрова, инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.

Заключителната дискусия ще се проведе на 11.03.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателна зала № 402 на СО – район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, етаж 4.

Заповед № РВР20-РД56-15/29.01.2020 г. на кмета на СО – район „Връбница“

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...