Назад

Район "Витоша" - обществено обсъждане на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на с.Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници:Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1"/шосе с.Владая-с.Мърчаево/, ул."Трендафил", Природен парк"Витоша", ул."Бистра река", Природен парк"Витоша", ул."Церова поляна", Природен парк"Витоша", ул."Черешова градина", Природен парк"Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1", нерегулиран терен, Първокласен път Е-79

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.5, ал.4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл.5, чл.14, ал.1 и чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх. №РВТ17-ТП00-4/15.02.2017 г. в Район"Витоша" - СО за провеждане на обществено обсъждане на:
Проект за ПУП-план за регулация и застрояване на с.Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници:Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1"/шосе с.Владая-с.Мърчаево/, ул."Трендафил", Природен парк"Витоша", ул."Бистра река", Природен парк"Витоша", ул."Церова поляна", Природен парк"Витоша", ул."Черешова градина",  Природен  парк"Витоша",  граница  със  с.Рударци,  нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1", нерегулиран терен, Първокласен път Е-79.

Заповед №РВТ17-РД09-99/13.04.2017 г.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...