Назад

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. “Еделвайс“ до х. “Трендафила“, включващо водопроводи до х. “Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение х. “Рудничар“ в ПП „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. "Бояна", район „Витоша“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Район ”Витоша” – СО, съобщава, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-157/19.09.2019 г.  на кмета на района за провеждане на обществено обсъждане:

Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. “Еделвайс“ до х. “Трендафила“, включващо водопроводи до х. “Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение х. “Рудничар“ в Природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“ – CO.

Представянето на проекта ще се състои на 07.11.2019 г. от 17:30 часа в заседателната зала на 2. етаж в сградата на район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2. На представянето присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

Копие от проекта е изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2, за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации могат да се подават в деловодството на район ”Витоша” – CO, до 24.11.2019 г. включително.

Становища, постъпили след определения срок, няма да се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в район ”Витоша" – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от техн. Марга Боева – главен специалист в отдел УТКР, район ”Витоша” – СО.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на Единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на CO и на интернет страницата на района.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.11.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 2. етаж в сградата на район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...