Назад

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до О.Т. 901в, О.Т. 913г до О.Т. 913а, отпада улица от О.Т. 901а (нова) до О.Т. 908, местност с. Владая

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Район ”Витоша” – СО съобщава, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-156/19.09.2019 г. на кмета на района за провеждане на обществено обсъждане:

Проект за ПУП  изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до О.Т. 901в, О.Т. 913г до О.Т. 913а, отпада улица от О.Т. 901а (нова) до О.Т. 908, местност с. Владая, гр. София
 

Представянето на проекта ще се състои на 06.11.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2. На представянето ще присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

Копие от проекта е изложено в Техническа служба на Район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации могат да се подават в деловодството на Район”Витоша” – CO до 21.11.2019 г. включително.

Становища постъпили след определения срок, няма да се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в Район ”Витоша” – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от техн. Марга Боева – гл. специалист отдел ”УТКР”.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на CO и на интернет страницата на района.

Заключителната дискусия ще се проведе на 25.11.2019 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ №2. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа, разработил проекта.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...