Назад

Район "Възраждане" обявява обществено обсъждане на: "Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ II, VIII и IX", кв. 335Б, м. „Пробив бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО

Район „Възраждане“ – СО, в съответствие с чл. 131 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II, VIII и IX, кв. 335Б, м. „Пробив Бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО.

С документацията можете да се запознаете в сградата на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ № 62, вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа, арх. З. Захариева.

Издадена е Заповед № РВЕ19-РД09–126/29.05.2019 г. на кмета на район „Възраждане“ за провеждане на обществено обсъждане относно Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ II, VIII и IX, кв. 335Б, м. „Пробив Бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО. Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, ет. 2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София на 13.06.2019 г. (четвъртък) от 17:30 ч.

Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 28.06.2019 г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ № 62, гр. София.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и др., придружени от актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail адрес за връзка с подателя. Становища, постъпили след определения срок, няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 03.07.2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, ет. 2, зала № 6, бул. „А. Стамболийски“ № 62, гр. София.

 

Заповед

ИПР

ИПРЗ

РУП

Силует 1

Силует 2


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...