Назад

Район "Подуяне" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – ИПРЗ и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между Метростанция III-2 и III-5

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РПД19-РД09-64/05.06.2019 г. на кмета на район „Подуяне” на 12.06.2019 г. от 18:30 часа в сградата на читалище „Възраждане” – ул. „Подуянска” № 1 ще бъде представен Проект за ПУП – ИПРЗ и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между Метростанции III-2 и III-5 в границите, указани в проекта: бул. „Владимир Вазов“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Ген. Инзов“ на юг и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ на север и прилежащи територии: м. к-с „Ботевградско шосе“, кв. 148, УПИ VI  – “за закрити спортни съоръжения”, УПИ V – ”за стадион „Левски“, закрити спортни съоръжения, паркинги и озеленяване“, УПИ XIII – „за закрити спортни съоръжения“; м. „Левски-зона В“, кв. 1, УПИ I1269 – “за ЖС”; кв. 2, УПИ I – “за ЖС и трафопост”, кв. 2а, УПИ I – “озеленяване”; кв. 9, УПИ III – “за гараж, общ. обсл. и трафопост”, нов кв. 9а, УПИ I – “за буферен паркинг”; нов кв. 15а, УПИ I – „за общ. обслужване“, нов УПИ I – “за буферен паркинг”, кв. 15, УПИ II – “за озеленяване”, нов УПИ I – „за озеленяване”; м. „Левски-зона Г“, кв. 24, УПИ X – “за озеленяване”, кв. 24а, УПИ IX – “за църква”, кв. 17, УПИ I – “за озеленяване и инженерна инфраструктура“, нови УПИ I – „за озеленяване” и УПИ VII – "за озеленяване”.

Проектът и графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет. 4, ст. 415. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се адресират до Кмета на район „Подуяне“ или по електронната поща: raion@poduiane.info до 26.06.2019 г., вкл.

Становища, постъпили след 26.06.2019 г., няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане на 09.07.2019 г. от 18:30 ч. в сградата на читалище „Възраждане” – ул. „Подуянска” № 1 – ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед № РПД19-РД09-64/05.06.2019 г. на кмета на район „Подуяне”

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

Графична част 4

Графична част 5


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...