Назад

Район „Подуяне“ обявява обществено обсъждане на работен проект за обект: „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Витиня“ и бул. „Ботевградско шосе“ в р-н „Подуяне“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с проект за промяна на организацията на движението в ж.к. „Сухата река“ на Столична община – район „Подуяне“, на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община е издадена Заповед РПД19-РД09-38 от 01.04.2019 г. на кмета на район „Подуяне“ за представяне на 09 април 2019 г. (09.04.2019 г.) от 18.00 часа в сградата на 49. ОУ „Бенито Хуарес“, ул. „Гаврил Кръстевич“ на работен проект за обект:

„Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Витиня“ и бул. „Ботевградско шосе“ в р-н „Подуяне“.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел ИИБЕ на IV етаж, на таблото за обявления на 1. етаж в административната сграда на CO – район „Подуяне“, на интернет страницата на CO – район „Подуяне“ http://www.poduiane.info и на интернет страницата на Столична община http://www.sofia.bg.

Писмени становища по проекта, адресирани до Кмета на район „Подуяне“, се подават в деловодството на CO – Район “Подуяне“, на адрес ул. „Плакалница“ № 51, бл. 59, първи етаж, до 23 април 2019 г. (23.04.2019 г.), както и на електронния адрес на CO – район „Подуяне“ – raion@poduiane.info. Становищата трябва да съдържат общ коментар на проекта и конкретни мотивирани предложения.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в административната сграда на CO – район „Подуяне“, етаж IV, стая 412, като допълнителна информация по проекта се дава от началник-отдел ИИБЕ на CO – район „Подуяне“, в рамките на приемното време: вторник от 9.00 до 12.00 часа и сряда от 13.30 до 16.00 часа.

На 23 април 2019 г. (23.04.2019 г.) от 18.00 часа в сградата на 49. ОУ „Бенито Хуарес“, ул. „Гаврил Кръстевич“ ще се проведе обществено обсъждане и заключителна дискусия на работен проект за обект: „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Витиня“ и бул. „Ботевградско шосе“ в р-н „Подуяне“.

За участие в дискусията се канят лицата, представили писмени становища, екипа, разработил проекта, както и всички заинтересовани граждани, живеещи в описания по-горе район на Столична община. Също така ще присъстват и представители на районната администрация.

СХЕМА № 1 

СХЕМА № 2


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...