Назад

Район "Панчарево" обявява обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 39791.6013.1217 и 39791.6013.1218 по КККР на с. Кривина – създаване на нов УПИ I-1217,1218,1003,1067 – „за логистична база, складове, офиси и ТП“

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Панчарево" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-74/06.07.2020 г. на кмета на район "Панчарево" – СО, за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 39791.6013.1217 и 39791.6013.1218 по КККР на с. Кривина – създаване на нов УПИ I-1217,1218,1003,1067 – „за логистична база, складове, офиси и ТП“ в нов кв. 43 и улична регулация от о.т. 42л до о.т. 45; от о.т. 45 – о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 48 – о.т. 49 – о.т. 51 – от. 52 – о.т. 54 до о.т. 5; от о.т. 52 до о.т. 53; от о.т. 54 – о.т. 55 – о.т. 56 – о.т. 9 до о.т. 8; улица – тупик от о.т. 49 до о.т. 50, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“; Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VIII-108 „за автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение за обществено хранене“, кв. 42, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“; изменение на плана за улична регулация – заличаване на улица от о.т. 42м – о.т. 6 – о.т. 5 по плана на м. „Летищен комплекс – София“; промяна профила на улица от о.т. 54 – о.т. 5 до о.т. 4, м. „Голямата локва – Търговски парк 2“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от т.т. 8 до о.т. 9 по плана на с. Кривина, район "Панчарево".

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 21.07.2020 г. от 18:00 ч. в кметство с. Кривина, с адрес: с. Кривина, ул. "Старата река" № 2з.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org и в кметство с. Кривина. Становища, постъпили след определения срок 31.07.2020 г. не се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Румен Несторов – главен архитект на район "Панчарево", и Цветанка Дойчева – гл. специалист, отдел УТК в СО – район "Панчарево".

Заключителната дискусия да се проведе на 04.08.2020 г. от 18:00 ч. в кметство с. Кривина.

 

План за регулация и изменение на плана за регулация
План за регулация и застрояване и изменение на плана за регулация
Обяснителна записка
Заповед № РПН20-РД09-74/06.07.2020 г.

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" – СО:

  /арх. Румен Несторов/


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...