Назад

Район „Овча купел” обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за парк „Кукуряк“ [Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61a и 62 по плана на м. “Овча купел" – актуализация]

Публикувано на 05.11.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ПАРК „КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-405/04.11.2020 г. се отменя насроченото със Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” обществено обсъждане на Проект за парк „Кукуряк“ [Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“].


София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В,

централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ПАРК „КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88.  СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. “Димитър Попниколов“ №7 ще се представи Проект за парк „Кукуряк“ [Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61a и 62 по плана на м. “Овча купел" – актуализация]. Проектът  е изложен в сградата на района – бул. ”Цар Борис ӀӀӀ” № 136В, ет. 1  и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

------------------------

До 23.11.2020 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 03.12.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88. СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. “Димитър Попниколов“ № 7  ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020 г. на кмета на район „Овча купел“

Кратка информация за проекта


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...