Назад

Район „Овча купел“ обявява процедура по обществено обсъждане на проект на виза за проектиране на: "Жилищна сграда с подземен гараж в кв. 13, по плана на м. ж.к. "Овча купел 2“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Овча купел“, обявява, че на основание чл. 4, ал. З и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2, чл. З, чл. 4, ал. 5 и чл. 8, ал. 1, т. З от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и във връзка с Глава четвърта на същата наредба, Указателно писмо от главен архитект на СО с вх. № РОК18-ТД26-457/2/04.09.2018 г. (изх. № САГ17-ГР00-343/31.08.2018 г.); т. 12 от Приложение към чл. 3, ал. 2 на ЗУЗСО във връзка с § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и Решение на РЕСУТ по Протокол № 31/18.09.2018 г. е издадена Заповед на кмета на район „Овча купел“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на проект на виза за проектиране на "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-211 (ПИ 68134.4333.503 по КК и КР), кв. 13, по плана на м. ж.к. "Овча купел 2", одобрен с Решение № 237, по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС. Заповедта е поставена на таблото в сградата на районната администрация и е изпратена за публикуване на направление "Архитектура и градоустройство" във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 26, ал. З от НРНПОООПРУТСО, на Столична община за публикуване на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата ѝ.

Представянето на проекта ще се проведе на 11.10.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на район „Овча купел”, находяща се на етаж 2 с административен адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136В.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта на виза, адресирани до кмета на района. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис III” № 136В, ет. 1) или на e-mail:sook@mail.bg” до 18.10.2018 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail (адрес), факс (адрес) за връзка с подателя.

Копие от проекта на виза за проектиране на "Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-211 (ПИ 68134.433.211), кв. 13, м.  ж.к. ”Овча купел 2“, е изложено на таблото в сградата на района за запознаване на заинтересованите лица.

Заключителната дискусия ще се проведе на 22.10.2018 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район „Овча купел” на СО. За участие в дискусията задължително ще се поканят лицата, представили писмени становища.

Заповед № РОК18-РД09-289/04.10.2018 г.

ПРОЕКТ


Протокол от проведена заключителна дискусия на 22.10.2018 г.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...