Назад

Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на ПУП по плана на м. Кв. "Суходол”

 

Столична община – район "Овча купел"

София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В,
централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „Овча купел”

на

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
по плана на м. Кв. ”Суходол”

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 12.12.2019 г. от 17:30 ч. в административната сграда на квартал „Суходол“ –  район „Овча купел” на СО, с адм. адрес ул. ”Овчо поле” № 26, ет. 1, ще се представи Проект за Изменение на план за улична регулация  (ИПУР) о.т.312 “б“÷о.т.312 “д“ и о.т.312 “е“÷312 “ж“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нови УПИ IІ-1827, за производство и складове, и УПИ ІІІ-1827,1828, за жилищно строителство, в кв. 44 “б“  м. Кв. "Суходол”.

Проектът е изложен в сградата на района, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1,  и е качен на сайта на района.
До 22.12.2019 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.
На 08.01.2020 г. от 17:30 ч. в административната сграда на квартал „Суходол“ –  район „Овча купел” на СО, с адм. адрес ул. ”Овчо поле” № 26, ет. 1, ще се проведе обществено обсъждане.

Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Кратка техническа информация, приложение към Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Обяснителна записка

Изменение на улична регулация

Протокол


Становища:

Становище от СДПБЗН (публикувано на 20.12.2019 г.)


Протокол от заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект ИПУР нови о.т.312 “б“÷о.т.312 “д“ и о.т. 312 "е“÷о.т.312 “ж" и УПИ II и III в кв. 44 “б“ м. “Суходол“

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...