Назад

Район „Овча купел” обявява, че в условията на дигитална среда ще се представи проект на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

 

уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-130/15.04.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 23.04.2021 г. от 17:30 ч. в условията на дигитална среда (онлайн) на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.phpMTID=m851416d55bf3b8fe2a9e33233d2021a2

ще се представи проект  на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация  (ПУП – ИПУР) и парцеларен план (ПУП – ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 29.04.2021 г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg .

На 11.05.2021 г. от 17:30 ч. в условията на дигитална среда на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m68e85cfeae063b0e6a48c6f524f98855 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Проектите можете да видите ТУК.

Техническа информация
 


Публикувано на 27.04.2021 г.

Презентация

Запис от представянето на проекта


Получени становища от:


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...