Назад

Район „Нови Искър" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на м. "Баклата", с. Войняговци, заедно с план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел "Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството" при район "Нови Искър" – Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ19-РД09-425 от 23.12.2019 год. на кмета на район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на м. "Баклата", с. Войняговци, заедно с план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.01.2020 год. от 18:00 часа в читалище "Васил Левски 1928", с. Войняговци, ул. "Спортист" № 14.

В срок до 17:00 часа на 30.01.2020 год. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район "Нови Искър“. Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район "Нови Искър" – СО, гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121 (XXXI – МЦ).

Проектът за ПУП – ПP3, предмет на общественото обсъждане, е изложен в сградата на отдел УТККС (техническа служба), етаж 4, стая № 404 при район "Нови Искър“ за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 07.02.2020 год. от 18:00 часа в читалище „Васил Левски 1928" с административен адрес: с. Войняговци, ул. „Спортист" № 14, ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед РНИ19-РД09-425/23.12.2019 г.

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...