Назад

Район "Младост" обявява процедура по обществено обсъждане на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 55 във връзка с чл. 56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот, кв. 24, м. „Младост 4“

Столична община – район „Младост“, обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018 г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-19/04.02.2019 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 55 във връзка с чл. 56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II – “за метро“, кв. 24, местност „Младост 4“.

Представянето на скицата с указан начин на поставяне ще се състои на 13.02.2019 г. от 18.00 часа в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул. “Свето Преображение" № 1, трети етаж.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 28.02.2019 г. включително в деловодството на СО – район „Младост" или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия да се проведе на 07.03.2019 г. от 18.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост", адрес: ул. "Свето Преображение“ № 1, трети етаж.

Заповедта и скицата с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост" и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост", адрес: ж.к. "Младост 3", ул. “Свето Преображение” № 1. Скицата с указан начин на поставяне ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство" и на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед № РМЛ19-РД09-19/04.02.2019 г.

Комбинирана скица

 


Становище на "Меридиан Хотелс България" ЕООД (публикувано на 07.03.2019 г.)
Становище на "Бизнес Парк София" ЕООД (публикувано на 07.03.2019 г.)

Становище на "Кино Арена" ЕООД (публикувано на 07.03.2019 г.)
 Протокол от проведена на 07.03.2019 г. заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: "Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 55 във връзка с чл. 56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II – “за метро“, кв. 24, местност „Младост 4“

Протокол 3 от 20.03.2019 г.

Аудио запис

 


 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...