Назад

Район „Красна поляна” съобщава за представяне на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153 за създаване на нов УПИ 1-153 за офиси, магазини, жилища и гаражи, кв. 19 (нов), м. „Западен парк” и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48, район „Красна поляна”

СЪОБЩЕНИЕ

 

Столична община – район „Красна поляна”, на основание Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и Заповед № РКП 20-РД 56-100/06.08.2020 год. на кмета на район „Красна поляна”, уведомява заинтересованите лица, че на 17.08.2020 г. от 17:00 часа на служебния паркинг до сградата на район „Красна поляна” на адрес: гр.София, ул. ”Освобождение” № 25 ще се проведе представяне на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153 за създаване на нов УПИ 1-153 за офиси, магазини, жилища и гаражи, кв. 19 (нов), м. „Западен парк” и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48, район „Красна поляна”.

В срок до 31.08.2020 г. могат да се подават становища с общ коментар и конкретни мотивирани предложения по проекта, до Кмета на район „Красна поляна”, в деловодството на район „Красна поляна”, ул. ”Освобождение” № 25 или на електронната поща на района: toa_krpoliana@mail.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

На 03.09.2020 г. от 17:00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по проекта.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проекта може да се получи в работното време от арх. Ел. Хетемова на тел. 921-72-58/59.
 

Заповед № РКТ20-РД56-100/06.08.2020 г.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...