Назад

Район "Искър" обявява обществено обсъждане на ПУП - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. "Дружба - 1-3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част" в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген", ул. „Обиколна“, заедно е план-схеми и инженерна инфраструктура

СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
РАЙОН „ИСКЪР ”

З А П О В Е Д
№ РИС19-РД56-73/27.05.2019 г.

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приети с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с провеждане на обществено обсъждане на:

ПУП - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. "Дружба - 1-3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част" в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген", ул. „Обиколна“, заедно е план-схеми и инженерна инфраструктура.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Представянето на проекта да се състои на 10.06.2019 г. от 18:30 ч. в сградата на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ с адрес ж.к. „Дружба-2 ч.“ бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122. Проектът ще бъде представен от изготвилия го проектантски колектив.

2. Писмени становища по проекта се адресират до Кмета на район „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани“ до 17 часа на 24.06.2019 г. в район „Искър“, ул. „Кр. Пастухов“ № 18. Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти. Като същите трябва да се комплектуват с актуални скици, стари скици, документ за собственост, с телефон и имейл адрес за връзка с подателя.

3. Проектът, предмет на обществено обсъждане е на разположение в отдел „УТКР“, район „Искър“, стая 208, етаж 2, справки на тел. 02/979-07-28 - Евгениева.

4. В срок до 26.06.2019 г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия назначена с отделна заповед на Кмета на район „Искър“, която да изготви обобщаващ доклад.

5. Да се проведе заключителна дискусия за приключване на общественото обсъждане по проекта на 27.06.2019 г. от 18:30 ч. в сградата на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ с адрес: ж.к. „Дружба-2 ч.“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122.

За участие в заключителната дискусия да се поканят лицата представили в срок писмени мнения, становища и предложения, екипа разработил проекта и всички заинтересовани лица.

6. При провеждане на общественото обсъждане и заключителната дискусия да се води писмен подробен протокол, който е неразделна част от преписката по обществено обсъждане. За протоколчик определям Марио Пешев - гл. юрисконсулт отдел „ПНО“.

7. Представянето на проекта и заключителната дискусия, да се водят от арх. Теодора Донкова-Сарафова - Гл. архитект на район „Искър“.

8. Настоящата заповед да се разгласи в деня на издаването с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ в Административната сграда на засегнатия район, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места и се публикува на електронни страници и в профилите на социалните мрежи на Възложителя, на Направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на района, като се изпраща по електронен път на лицата по чл. 26, ал. 3 и на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Информация за обявлението да се изпрати по електронната поща на списъка с управители на етажната собственост.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Теодора Донкова-Сарафова - Гл. архитект на район "Искър".


ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НА РАЙОН "ИСКЪР"

 ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Румен Балкански, Веселин Балкански (от 07.06.2019 г.)
Анка Захариева (от 11.06.2019 г.)
Борислав Николов (от 11.06.2019 г.)
Йорданка Петрова  (от 11.06.2019 г.)
Николай Николов  (от 11.06.2019 г.)
Румен Балкански, Веселин Балкански - допълнение (от 12.06.2019 г.)
Венко Йорданов, Тошка Ташева, Ирина Йорданова, Христо Йорданов (от 14.06.2019 г.)
Пенчо Пенков (от 14.06.2019 г.)
Петър Апостолов (от 17.06.2019 г.)
Цветомир (от 18.06.2019 г.)
Калин Попов (от 19.06.2019 г.)
Сдружение "Бъдеще за Абдовица" (от 19.06.2019 г.)
Елена Георгиева, Ангел Христов, Снежанка Кирилова (от 21.06.2019 г.)
Инициативен комитет "Дружба-2" (от 21.06.2019 г.)
Йордан Стефчов, Радко Божилов (от 21.06.2019 г.)
Мая Христова (от 21.06.2019 г.)
Антон (от 24.06.2019 г.)
Атанас Попов (от 24.06.2019 г.)
Живеещи в блокове 205, 206 и 207, ж.к. "Дружба-2" (от 24.06.2019 г.)
Бойка Къкина (от 24.06.2019 г.)
Борис Цветков (от 24.06.2019 г.)
Валентин Боев (от 24.06.2019 г.)
Валентин Георгиев (от 24.06.2019 г.)
Валентин Костов (от 24.06.2019 г.)
Валентин (от 24.06.2019 г.)
Вилхема Стоянова (от 24.06.2019 г.)
Виолета Недева (от 24.06.2019 г.)
Войслав Тодоров (от 24.06.2019 г.)
Галина Манолова (от 24.06.2019 г.)
Георги Георгиев (от 24.06.2019 г.)
Димитър Матев (от 24.06.2019 г.)
Дияна Йорданова (от 24.06.2019 г.)
Екатерина Полегаанова (от 24.06.2019 г.)
Живущи в бл. 161 (от 24.06.2019 г.)
Жители на кв. Горубляне (от 24.06.2019 г.)
Ивайло Мандински (от 24.06.2019 г.)
Иван Димитров и Янита Тарабанова (от 24.06.2019 г.)
Иван Тасев (от 24.06.2019 г.)
Иванка Вълкова (от 24.06.2019 г.)
Иво Генов (от 24.06.2019 г.)
Илия Байрамски (от 24.06.2019 г.)
Илияна Дамянова (от 24.06.2019 г.)
Йоанна Чорева (от 24.06.2019 г.)
Кирил Джоргов (от 24.06.2019 г.)
"Либор компания" АД (от 24.06.2019 г.)
Лиляна Чипилска (от 24.06.2019 г.)
Луиза Чорева (от 24.06.2019 г.)
Марина Чипилска (от 24.06.2019 г.)
Мая Михайлова (от 24.06.2019 г.)
Милко Стефанов (от 24.06.2019 г.)
Надежда Цанова 1 (от 24.06.2019 г.)
Надежда Цанова 2 (от 24.06.2019 г.)
Нели Петрова (от 24.06.2019 г.)
Никола Колев (от 24.06.2019 г.)
Николай Георгиев (от 24.06.2019 г.)
Председателя на Управителния съвет на етажната собственост на бл. 67 (от 24.06.2019 г.)
Румина Марреро (от 24.06.2019 г.)
Сдружение "Дружба - София" (от 24.06.2019 г.)
Сдружение "Независим обществен контрол" (от 24.06.2019 г.)
Станислав Михайлов (от 24.06.2019 г.)
Стела Никифорова (от 24.06.2019 г.)
Таня Шопова (от 24.06.2019 г.)
Юлиян (от 24.06.2019 г.)
Величко (от 25.06.2019 г.)
Лилия Боянова (от 25.06.2019 г.)
Людмила (от 25.06.2019 г.)
Мария Георгиева (от 25.06.2019 г.)
Милена Кондева (от 25.06.2019 г.)
Неделина Иванова (от 25.06.2019 г.)


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...