Назад

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за: „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, схема – вертикално планиране, доклад за определяне на пазарни оценки и протокол на комисията за определяне на пазарни оценки за м. „Изгрев – изток”, район "Банкя”

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-122/26.05.2020 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, схема – вертикално планиране, доклад за определяне на пазарни оценки и протокол на комисията за определяне на пазарни оценки за м. „Изгрев – изток”, район "Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ”.

Представянето на проекта ще се състои на 09.06.2020 г. от 17:00 часа на открито пред сградата на „Кенди” ООД на адрес: гр. Банкя, кв. "Изгрев" ул. "Васил Петлешков" № 1 при следната организация: присъствие на до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица, представянето ще се проведе на етапи до запознаване на всички, проявили обществен интерес.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankva.bg. Становища, постъпили след определения срок – до 18.06.2020 г., не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя " СО – ритуална зала, партер, в понеделник и сряда от 14:00 часа до 16:00 часа като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на район „Банкя” – СО, и Юлия Акълиева – главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при район „Банкя” – СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 24.06.2019 г. в 17:00 часа на открито пред сградата на „Кенди” ООД на адрес: гр. Банкя, кв. "Изгрев", ул. "Васил Петлешков" № 1 при следната организация: присъствие на до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица представянето ще се проведе на етапи до запознаване на всички проявили обществен интерес.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...