Назад

Покана за обществено обсъждане на Проектобюджет 2021 на Столична община

Публично обсъждане на проекта за Бюджет на Столична община за 2021 годинаПОКАНА

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 01.02.2021 г. (понеделник) от 16,30 часа на публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

За спазване на противоепидемичните мерки, обсъждането ще се проведе онлайн чрез платформата CISCO WEBEX. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на обсъждането на фейсбук страницата на Столичния общински съвет, както и на електронния портал на Столична община, раздел Бюджет: https://www.sofia.bg/web/guest/budget.

Общественото обсъждане ще може да бъде проследено в реално време на фейсбук страницата на Столичен общински съвет.

Основните показатели на проекта за бюджет за 2021 г. могат да се намерят в електронния портал на Столична община, раздел Бюджет.

Приложения:

1. Приложение за приходите за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
2. Приложение за разходите по функции за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
3. Капиталова програма за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)

Предложения по проекта за бюджет за 2021 г. могат да се представят до 29.01.2021 г.,  включително в деловодството на Столична община, както и на имейл: obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg.


ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ
 

Как се формира проектът за бюджет на София за 2021 г.

1. Бюджет 2021 г.
2. Направление "Обществено строителство"
3. Направление ''Архитектура и градоустройство''
4. Направление "Зелена система, екология и земеползване''
5. Направление "Транспорт и градска мобилност''
6. Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''
7. Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности''
8. Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания''


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...