СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, представляващо Приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, представляващо Приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:
гр. София, ул. „Заводска“ № 14 – деловодство;

по електронен път:
на ел. поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни, от 16.06.2020 г. до 29.06.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад и Мотиви с per. № СОА20-ВК66-4393/05.06.2020 г., и допълнение към Доклад с per. № СОА20-ВК66-4393/1/12.06.2020 г.

4.2. Проект на решение

5. Координати за връзка:
Даниела Стефанова Йорданова – гл. юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“, тел. за връзка: 02/9367699; ел. поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://sofia.bg/public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.