Проект на Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд
 

Публикувано на 22.12.2017 г.

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис
на вниманието на: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община
Относно: Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд

По електронен път:

На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; jp@sofia.bg
на вниманието на: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община
Относно: Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни, от 22.12.2017 г. до 21.01.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА17-ВК66-9024/22.12.2017 г. относно Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд;
4.2. Проект на решение;
4.3. Проект на Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд.

5. Координати за връзка:

-  Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка: 02/9377338, ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
- Юлия Димитрова Пашалийска  - главен специалист в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка: 02/9377384, ел. поща: jp@sofia.bg 

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.