<<<

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ
ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Правила приети с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, изменени с Решение № 611/28.09.2017 година.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки”. 

Назад

Разглеждане на документите на кандидатите

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Подадените документи се разглеждат от Програмния съвет на Програмата, който заседава най-малко веднъж на три месеца  в случай, че има подадени заявления по Програмата или други въпроси за разглеждане.

Програмният съвет разглежда всяко едно заявление и се произнася по реда на неговото постъпване с мотивирано решение за одобряване или неодобряване на финансиране по Програмата.

При непълнота на документите на кандидатите се предоставя възможност да набавят липсващи документи в срок до тридесет дни, в който няма да загубят реда си. Срокът започва да тече от обявяване на решението на Програмния съвет на електронната страница на Столична община. В този срок заявителите запазват реда си. Допълнително подаваните документи се прилагат към писмо по образец до Председателя на Програмния съвет в запечатан плик, върху който кандидатите задължително изписват имената си по лична карта. Документите се подават лично в деловодството на Столична община / фронтофис, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер.

При одобрение кандидатите получават от председателя на Програмния съвет документ за финансовото им подпомагане по Програмата, с който могат да се насочат към избрано от тях лечебно заведение, което има сключен договор със Столична община.

Програмата не финансира втори и следващ опит.

Процедурата по инвитро с донорски яйцеклетки, финансирана със средства на Програмата, следва да се извърши не по-късно от дванадесет месеца след одобрението на кандидатите.