<<<

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ
ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Правила приети с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, изменени с Решение № 611/28.09.2017 година.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки”. 

Назад

Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА?

Семейства и двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването.

Кандидатите – семейства или двойки за финансиране по Програмата – следва да отговарят на следните изисквания:

    1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство;
    2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението;
    3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;
    4. Да нямат данъчни задължения към държавата и Столична община – за всеки един от двойката;
    5. Да не са поставени под запрещение;
    6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки, а именно при следните състояния:
        а) преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини;
        б) три и повече предходни опита инвитро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони;
        в) генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки;

    7. Да липсват контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респ. според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция”;

    8. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на заявлението.