<<<

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА
Назад

Важна информация за лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със Столична община

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Лечебните заведения, желаещи да изпълняват медицински дейности по Програмата, подават Заявление по образец до председателя на Програмния съвет в деловодството на Столична община (фронтофис, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33), към което задължително се прилагат следните документи:

1. Заверено копие от издадено разрешение от министъра на здравеопазването по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
2. Заверено копие от заповед на министъра на здравеопазването за акредитация по реда на Наредбата по чл. 87, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
3. Заверено копие от документ за регистрация на лечебното заведение (актуално състояние);
4. Реквизити на актуална банкова сметка (IBAN, BIC и обслужваща банка).

Лечебните заведения са длъжни да извършват дейностите, финансирани от Програмата, след сключване на Договор със Столична община, по следните цени:

1. Ехографски прегледи (до максимум 6 бр.) на стойност по 30 лева всеки;
2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 18 лева всеки;
3. Инвитро оплождане:
     - класическо инвитро оплождане на стойност 1300 лева;
     - оплождане чрез ICSI на стойност 1600 лева;
4. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност 340 лева;
5. Криоконсервация на ембриони на стойност 200 лева.

За медицински дейности, които са извън гореописаните, лицата (одобрените кандидати) доплащат на лечебното заведение по цени, определени от същото.

За стартиране изпълнението на медицинските дейности лечебното заведение следва да получи от одобрените кандидати оригиналния документ, издаден от председателя на Програмния съвет. Върху същия документ в лечебното заведение се поставя дата, подпис и печат като индикация за стартиране на медицинските дейности по Програмата в същото лечебно заведение.

Процедурата по инвитро с донорски яйцеклетки, финансирана със средства на Програмата, следва да се извърши не по-късно от шест месеца след одобрението на кандидатите.

Плащането се извършва по банков път в срок до един месец след представянето на следните документи в деловодството на дирекция „Здравеопазване“ на Столична община, находящо се на адрес: гр. София, ул „Оборище“ № 44, ет. 2:

а) подробна епикриза с приложени копия от всички направени хормонални и ехографски изследвания по Програмата;
б) протокол за извършени дейности и процедури по асистирана репродукция с донорски яйцеклетки – Приложение към сключен договор (подписан от одобрените по Програмата семейство или двойка и ръководителя на лечебното заведение), в който са описани всички извършени дейности и процедури;
в) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и процедури.

При констатиране на непълноти и неточности в представената документация срокът за заплащане спира да тече до тяхното отстраняване, за което се уведомява лечебното заведение.

При прекъсване на инвитро процедурата с донорски яйцеклетки по медицински показания или по желание на одобрените кандидати лечебното заведение има право да получи заплащане на извършените дейности в рамките на одобреното финансиране съгласно представени от него документи, доказващи тези обстоятелства.

Лечебните заведения са длъжни да предоставят своевременно информация на председателя на Програмния съвет при настъпване на бременност, аборт или раждане на одобрените по Програмата жени, както и на допълнителна информация при поискване от страна на председателя на Програмния съвет.


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ
ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Правила приети с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, изменени с Решение № 611/28.09.2017 година.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки”.