СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
на вниманието на: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община
Относно: обществени консултации по стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.

- по електронен път:
на е-поща: k.nikova@sofia.bg
на вниманието на: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община
Относно: обществени консултации по стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 22.02.2018 г. до 23.03.2018 г. включително.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. и Проект на Решение от Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община относно Стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.
4.2. Мотиви
4.3. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

Калинка Никова-Динкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни”; тел. за връзка 02/8035906; е-поща: k.nikova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 

Получени становища:

Становище от БЦНП, "Светът на Мария", "Конкордия България" и "Агапедия България" (публикувано на 03.04.2018 г.)

___________________________________________________________________________
 

Обобщена справка на постъпилите предложения и становища (публикувано на 10.05.2018 г.)