УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

    Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
    На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", координатор на Столична програма "Култура"
    Относно: Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“

- по електронен път:

    На ел. поща: dko_so@mail.bg
    На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", координатор на Столична програма "Култура"
    Относно: Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“

2. Форма на обществената консултация:
    Писмени консултации

3. Период на консултацията:
    30 (тридесет) дни – от 17.07.2018 г. до 17.08.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

    4.1.  Доклад с рег. № СОА18-ВК66-5158/13.07.2018 относно Приемане на ПРОГРАМА „НАВЪН“ – ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА – ПЛОЩАДКА „МАВЗОЛЕЙ“
    4.2. Проект на решение;
    4.3. Приложение № 1 към доклада (Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“)

5. Координати за връзка:
    Надежда Семова, ст. експерт в дирекция "Култура", ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Становища:

Становище от Мария Каравланова (публикувано на 22.08.2018 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по приемане на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“