ОБЯВЛЕНИЯ

Назад

Столична община уведомява собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост съгласно регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“ за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II, по ул. „Д-р Борис Вълчев” от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40 от 18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II, по ул. „Д-р Борис Вълчев” от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада”, район „Триадица” – публична общинска собственост:

ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2609 (незастроен), с площ 2860 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.946 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 551 694 лв., разпределена, както следва:

1. Сашка  Яначкова – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

2. Борислав Яначков – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

3. Евгения  Яначкова-Марсманс – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

4. Александър  Яначков – 1/12 ид. ч. – 45 974,49 лв.

5. Илия  Яначков – 1/12 ид. ч. – 45 974,49 лв.

6. Лозанка Николова – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

7. Венцислав  Николов – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

8. Нели  Яначкова-Механджийска – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

9. Олга  Велкова – 1/36 ид. ч. – 15 324,83 лв.

10. Татяна  Панева – 1/36 ид. ч. – 15 324,83 лв.

11. Янка  Стойкова – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

12. Мария  Петрова – 1/54 ид. ч. – 10 216,56 лв.

13. Елена  Георгиева – 1/54 ид. ч. – 10 216,56 лв.

14. Даниела Якимова – 1/54 ид. ч. – 10 216,56 лв.

15. Анка  Петрова – 1/36 ид. ч. – 15 324,83 лв.

16. Гергана Петрова – 1/36 ид. ч. – 15 324,83 лв.

17. Светла Стайкова – 1/36 ид. ч. – 15 324,83 лв.

18. Иванка  Долдурова – 1/12 ид. ч. – 45 974,49 лв.

19. Тодор  Данев – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

20. Любка Шарлийска – 1/72 ид. ч. – 7 662,42 лв.

21. Елена  Гешева – 1/72 ид. ч. – 7 662,42 лв.

22. Виолетка Христова – 1/36 ид. ч. – 15 324,83 лв.

23. Симеон Данев – 1/18 ид. ч. – 30 649,67 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
 /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 


ЗАПОВЕДИ

Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, район "Лозенец" 20.10.2020
Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от бул. „Черни връх” до ул. „Емилиян Станев”, м. „Кръстова вада", район "Триадица" 15.10.2020
Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на "Източна тангента" – I етап, в участъка от бул. "Владимир Вазов" до "Северна скоростна тангента" – публична общинска собственост 09.10.2020
Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Обзор" в участъка от о.т. 606 до о.т. 52, кв. "Горна баня", район „Овча купел“ 30.09.2020
Заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на част от поземлен имот, отредена за улица - публична общинска собственост във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ - I етап - ул. „Антон Кецкаров" 27.08.2020
Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – I етап – ул. „Антон Кецкаров" 25.08.2020