ОБЯВЛЕНИЯ

Назад

Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ и осигуряване на транспортна връзка между ул. „Асен Йорданов“ и ул. „Ангел Каралийчев“, р-н „Лозенец“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“ и осигуряване на транспортна връзка между ул. „Асен Йорданов“ и ул. „Ангел Каралийчев“, р-н „Лозенец“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, както следва:

1. Заповед № СОА20-РД40-37/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.21 (незастроен), с площ 19 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1574 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащите лица Стефан Илиев и Нора Илиева не са намерени на постоянните и настоящите им адреси на територията на Република България.

2. Заповед № СОА20-РД40-39/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.30 (незастроен), с площ 278 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2845 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице Лилия Кърджилова не е намерена на постоянния и настоящия ѝ адрес на територията на Република България.

3. Заповед № СОА20-РД40-40/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.26 (незастроен), с площ 160 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1571 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице Денница Пенева не е намерена на постоянния и настоящия ѝ адрес на територията на Република България.

4. Заповед № СОА20-РД40-41/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.19 (незастроен), с площ 14 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.755 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице Антония Боева не е намерена на постоянния и настоящия ѝ адрес на територията на Република България.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:   

          (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)


ЗАПОВЕДИ

Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, район "Лозенец" 20.10.2020
Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от бул. „Черни връх” до ул. „Емилиян Станев”, м. „Кръстова вада", район "Триадица" 15.10.2020
Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на "Източна тангента" – I етап, в участъка от бул. "Владимир Вазов" до "Северна скоростна тангента" – публична общинска собственост 09.10.2020
Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. „Обзор" в участъка от о.т. 606 до о.т. 52, кв. "Горна баня", район „Овча купел“ 30.09.2020
Заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на част от поземлен имот, отредена за улица - публична общинска собственост във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ - I етап - ул. „Антон Кецкаров" 27.08.2020
Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – I етап – ул. „Антон Кецкаров" 25.08.2020