Заглавие Дата на публикуване
Столична община съобщава на всички заинтересовани лица, притежаващи необходимите документи, че могат да кандидатсват за сключване на договор за организиране на система за събиране на битови отпадъци за отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата 03.12.2021
Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на видове вещи – отпадъци 05.11.2021
Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на движими вещи – отпадъци 15.10.2020
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 10.01.2020
Покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на вещи – отпадъци 14.08.2019
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм 03.07.2019
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 22.11.2018
Покана за заявяване на интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране на площадка „Садината“ 21.11.2018
Условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци (от облекла и текстил) от домакинствата на територията на Столична община 08.11.2018

ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ