СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. №СОА20-ВК66-4857/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

"Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: 

 Николай Стойнев, Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера – общ. съветници

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

- по електронен път:
На ел. поща:  ir.dimitrov@sofia.bg

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 18.06.2020г. до 17.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала;

4.2. Проект на решение;

4.3. Мотиви и цялостна предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

- Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“ тел. за връзка 02/9377338, ел. поща : ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.