СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/3/16.09.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Владислав Панев – общински съветник

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/3/16.09.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018  г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)

- по електронен път:

на e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/3/16.09.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 18.09.2020 г. до 18.10.2020  г.

4. Съдържание на документацията: Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/3/16.09.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018  г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС)

5. Координати за връзка:

- Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България": nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


Получени предложения и становища от: