СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: 

Марта Георгиева – общински съветник

  • обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

- по електронен път:
На ел. поща:  Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България", на e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg

Относно: обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 20.04.2022 г. до 20.05.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3654/12.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за начините за участие на гражданите в местното самоуправление;

2. Проект на решение;

3.Оценка на въздействието

5. Координати за връзка: Николай Игнатов, сътрудник към общинските съветници от "Демократична България", на e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.