СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

  • Адрес: Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Георги Георгиев – председател на Столичен общински съвет, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера – общински съветници  и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

- по електронен път:

  • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg 
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. №СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 07.02.2022 г. до 09.03.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • e-mail: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА:

Борис Милчев – общински съветник  (Публикувано на 21.02.2022 г.)
Антон Душев  (Публикувано на 24.02.2022 г.)
„ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  (Публикувано на 07.03.2022 г.)
Марта Георгиева – общински съветник към СОС (Публикувано на 09.03.2022 г.)
Сдружение АБАВР и НАВР (Публикувано на 09.03.2022 г.)
Българска асоциация за външна реклама (Публикувано на 09.03.2022 г.)
„ЕВРОПА-ВН” ООД, „ВАН ХОЛДИНГ” ООД, „ВИНТЕРКО-БГ” ООД (Публикувано на 09.03.2022 г.)
Сдружение „Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми обекти и подвижни търговски съоръжения” (Публикувано на 10.03.2022 г.)
Денница Недева (Публикувано на 10.03.2022 г.)
„ТРАНСПОРТНА ИНДООР И АУТДООР РЕКЛАМНА АСОЦИАЦИЯ” (Публикувано на 11.03.2022 г.)


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища (Публикувана на 20.05.2022 г.)