Заглавие Дата на публикуване
Основен ремонт на вътрешни инсталации и осигуряване на достъпна среда в бл. „Б” в дом за стари хора кв. „Горна баня”, район „Овча купел” гр. София 27.12.2013
Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" 21.12.2013
Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции: 1. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Сердика”: 1.1. Основен ремонт по съществуващо положение на ул."Каменно цвете", кв.Банишора, район "Сердика"; 1.2. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. Габър в участъка от ул.Охрид до ул.Шумен, кв.Банишора, район „Сердика”. 2. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Връбница”: 2.1. Изграждане на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница". 2.2. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село", кв. Обеля, р-н „Връбница”. 3. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Студентски”: 3.1. Изграждане на ул."Академик Йордан Трифонов" от О.Т.24 до О.Т.23, О.Т.22, О.Т.20 до О.Т.19 и О.Т.225 до О.Т.124, район "Студентски"; 3.2. Улица "169", район "Студентски"; 3.3. Изграждане на улица „21-век” от бул. „Г.М.Димитров” до бул. „Симеоновско шосе”, район „Студентски”. 4. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Младост”: 4.1. Изграждане на транспортен достъп до бл. 41, жк. Младост 1 , р-н „Младост”; 4.2. Връзка на локална улица с продължението на бул. "Андрей Сахаров", ж.к. Младост 2, район "Младост". 5. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в райони „Подуяне” и „Слатина”: 5.1. Изграждане на улица в обхвата на О.Т.117, О.Т.113, О.Т.114 до О.Т.118, кв. "6", м. "Левски-Г", район "Подуяне". 5.2. Ул. Виница (тупик по регулация - част от бившата ул. „Калиманци”) в участъка от о.т.197а до о.т.197б, ж.к. Гео Милев, р-н „Слатина”. 6. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Велотрасе около Панчаревското езеро”; 7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт на въжен мост над р. Искър при язовир Пасарел, район "Панчарево". 8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над р.Перловска, находящ се на ул. "Брод", район "Подуяне". 9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 14, кв. "Хр. Смирненски", р-н „Слатина”. 10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Пешеходен надлез по бул. „Драган Цанков” при ул.Николай Хайтов”. 11. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Липа” над р. Клисурска, кв. Вердикал, р-н „Банкя”. 12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Подпорна стена по бул. „Никола Петков”, на ъгъла с ул. „Цветан Вучков”, кв. Горна Баня, р-н „Овча купел”. 13. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по ул. „Васил Левски” над р. Църна бара, с. Мрамор, р-н „Връбница”. 14. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения в район „Витоша”: 14.1. Укрепване на пътно платно и ремонт на мост по ул.”Захари Зограф” над р.Копаница при ул. „Св.Горазд”, кв.Драгалевци, р-н „Витоша”; 14.2. Мостово съоръжение на пътя кв. Драгалевци - х. Алеко, непосредствено преди м. Бай Кръстьо, р-н.”Витоша”. 15. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения над река Перловска: 15.1. Ремонт на пешеходен мост над р. Перловска по продължение на ул. „Проф. Никола Михайлов”; 15.2. Ремонт на мост по ул. „6-ти септември” над р. Перловска 20.12.2013
Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци 19.12.2013
Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2014 г.-2015 г. 16.12.2013
Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ" 16.12.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на 1бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite” 16.12.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Извършване на доставки и услуги за оптимизиране работата на виртуалната инфраструктура на Столична община” 16.12.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” – Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз” 16.12.2013
Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство 13.12.2013