Обратно Закупуване на работно облекло“ по проект Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“, ОП „Развитие на човешките ресурси, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001- 5.1.04 “Помощ в дома”

Столична община набира оферти за избор на изпълнител за: „Закупуване на работно облекло“ по проект Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“, ОП „Развитие на човешките ресурси, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001- 5.1.04 “Помощ в дома”, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП.

Код по КОП: 18110000

I. Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Работното облекло и предпазните средства включват:

1.1. Престилки, бели, с къс ръкав- 29 /двадесет и девет/ броя;
1.2. Обувки, дамски, затворени- 1 /един/ брой;
1.3. Ръкавици, домакински, гумени- 696 чифта;
1.4. Чехли, бели, тип сабо- 29 броя;

II. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:

2. Прогнозната стойност на поръчката е 1717.50 без ДДС. Офертите на участниците не трябва да надвишават тази стойност.

III. Критерий за оценка на офертите:

3. Критерият за оценка на офертите в обществената поръчка с предмет: „Закупуване на работно облекло“ по проект Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ е най- ниска цена.

IV. Съдържание на офертата:

4. Всяка оферта трябва да съдържа:

4.1. Административни данни за лицето, което прави предложението – Образец №1;
4.2. Ценово предложение- Образец №2
4.3.Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
4.4. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17 часа на 02.07.2013г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.
4.5. Оферта на участник, която не отговаря на посочените в настоящето съобщение изисквания няма да бъде разглеждана.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02 9377530, лице за контакт – Станислава Цветкова - дирекция „Обществени поръчки и концесии“

***

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти