Назад

Следгаранционна поддръжка на автоматизирани системи за управление на административно обслужване на чакащи клиенти в Столична община

Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: „Следгаранционна поддръжка на автоматизирани системи за управление на административно обслужване на чакащи клиенти в Столична община”.

Код по КОП: 72000000.

1.Изисквания и особености към изпълнението на поръчката:

  1.1.Абонаментна поддръжка на доставените системи, следва да включва:

• месечна абонаментна поддръжка на система с едно билетно устройство;
• месечна поддръжка на допълнително билетно устройство;
• преинсталация на система (системи за които е установено, че не могат да продължат нормалната си работа в условията на определената локация - демонтаж и пренасянето на друго място с монтаж и настройка за работа на новото място);
• ремонт на системите в случай на необходимост;
• доставка на резервни части на нови елементи на системите;
• доставка на консумативи (терморолки);
• консултации на място за извършване на възможни настройки и зареждане на консумативите за работа на системите (в рамките на посещенията за профилактика), консултации по телефон и отговори на зададени въпроси по електронна поща;
• Извършване на безплатна първоначална профилактика на всички системи, за осигуряване на тяхната правилна работа, за което се подписва двустранен протокол;

  1.2.Всички дейности по поддръжката и профилактиката на системите са извършват по график, разработен от Изпълнителя и утвърден от Възложителя или от упълномощено от него лице. Абонаментната поддръжка на системите се извършва минимум, четири пъти за срока на договора.

  1.3.Билетните устройства, които са доставени и за които може да се извършва следгаранционна поддръжка са общо 47 бр., функциониращи устройства към момента са 18 бр., : - 12 бр. устройства в районните администрации; - 2 бр. устройства в НАГ; - 4 бр. устройства в районните подразделения на дирекция ПАМДТ.

  1.4.Срокът за изпълнение на поръчката е 2/две/ години, считано от 13.09.2013 г.

2.Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска цена” при следните подпоказатели:

Оценката се извършва по посочените по-долу показатели и съответните им тежести и съгласно комплексна оценка (КО) по следната формула:

   n
   КО = Σ Оi*Wi, където:
    i=1

i=1 n - общ брой на показателите; Оi – окончателната оценка на офертата по i-тия показател; Wi - тежест на i-тия показател в комплексната оценка;

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са както следва:

Показатели Тежест на показателя
1. Предложена цена за месечна абонаментна поддръжка на една система 65
2. Предложена цена за ремонт (труд), без цената на резервните части 20
3. Предложена цена за резервните части 10
4. Предложена цена за един брой терморолка (консумативи) 5

 

Общо: 100

По показател 1 – Предложена цена за абонаментна поддръжка

Оценката по този показател се извършва на база предложената от участника Цена за абонаментна поддръжка с ДДС.

Оценките на участници се определят по формулата:

ОАП = (ОАСминимална / ОАСучастник * 16 + ОАБУминимална / ОАБУучастник * 2) където: ОАП – Оценка по показател „Предложена цена за абонаментна поддръжка”
ОАСминимална – Най-ниската предложена цена за абонамент на система
ОАСучастник – Цената предложена от съответния участник за абонамент на система
ОАС – цена съгласно т.1.1 от Приложение 1.
ОАБУминимална – Най-ниската предложена цена за абонаментна поддръжка на допълнително билетно устройство към система,
ОАБУучастник – Цената предложена от съответния участник за абонаментна поддръжка на допълнително билетно устройство към система
ОАБУ – цена съгласно т.1.2 от Приложение 1.

По показател 2 – Предложена цена за ремонт (труд) Оценката по този показател се извършва на база предложената от участника Цена за труд с ДДС.

Оценките на участници се определят по формулата: ОЦТ = (ОНЦминимална / ОНЦучастник + ОЦЧминимална / ОЦЧучастник) където:

ОЦТ – Оценка по показател „Предложена цена за труд”
ОНЦминимална – Най-ниската предложена начална цена за труд
ОНЦучастник – Начална цената за труд предложена от съответния участник
ОНЦ – цена съгласно т.3.1 от Приложение 1.
ОЦЧминимална – Най-ниската предложена цена за труд на час
ОЦЧучастник – Цената за труд на час, предложена от съответния участник
ОЦЧ – цена съгласно т.3.2 от Приложение 1.

По показател 3 – Предложена цена за резервните части Оценката по този показател се извършва на база сумата от предложените от участника цени за резервните части с ДДС, съгласно т.4 от Приложение 1.

Оценките на участници се определят по формулата:

ОРЧ = ОСРЧминимална / ОСРЧучастник където:
ОРЧ – Оценка по показател „Предложена цена за резервните части”
ОРЧминимална – Най-ниската предложена обща цена за резервните
ОРЧучастник – Обща цена предложена от съответния участник за резервните части

По показател 4 – Предложена цена за един брой терморолка (консумативи) Оценката по този показател се извършва на база предложената от участника Цена за един брой терморолка (консумативи) с ДДС, съгласно т.5.1. от Приложение 1.

Оценките на участници се определят по формулата:

ОТР = ОТРминимална / ОТРучастник където:
ОТР – Оценка по показател „Предложена цена за един брой терморолка”
ОТРминимална – Най-ниската предложена единична цена за един брой терморолка (консумативи).
ОТРучастник – Цена предложена от съответния участник за един брой терморолка (консумативи).

КО = ОАП х 65 + ОЦТ х 20 + ОРЧ х 10 + ОТР х 5

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно получената комплексна оценка. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, Възложителят провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класира¬ните на първо място оферти.

3.Всяка оферта трябва да съдържа: 

  3.1.Административни данни за лицето, което прави предложението – Образец №1;  
  3.2.Ценово предложение – Образец №2;
  3.3.Проспекти на предложената екипировка придружени с подробно описани параметри/детайли за всеки един от артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка.

4.Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

5.Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език.

6.Всички предложени артикули трябва да бъдат съобразени с изискванията, посочени в настоящата обява.

7.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17:30ч. на 06.08.2013г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис.
Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

8.Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящето съобщение изисквания няма да бъде разглеждана!

9.При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02 9377530, лице за контакт – Андрей Стаменов, Дирекция „Обществени поръчки и концесии”.
Относно техническата част на настоящата поръчка допълнителна информация може да бъде получена на тел. 02 9377516, лицe за контакт – Христо Василев, Дирекция „Информационно обслужване и технологии” и на тел. 02 9377444 – Димитрина Герасимова, Дирекция „Информационно обслужване и технологии”

Приложения: