Назад

Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”

Столична община откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-7/16.01.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 11.02.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 21.02.2013 г.
Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Съобщение до заинтересовани лица за спиране на процедурата

Решение за промяна

***

Отговори на въпроси - СО-2600-565-[1]/18.02.2013
Отговори на въпроси - СО-2600-565-[6]/26.02.2013

***

Публикувано на 12.4.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата (открита с Решение № СО- РД- 09-037/16.01.2013 г., уникален номер в регистъра на АОП 00087-2013-0005, публикувана в Официален вестник на ЕС под номер 2012/S 41-066371), ще се състои на 16.04.2013 г. от 11.30 ч. на ул. „Париж” № 3 – Заседателна зала.