Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община"

Код по КОП 79320000

Валидна до: 21.02.2013.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

публикувана на Портала за обществени поръчки, раздел „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, уникален код (ID) 9011983

Допълнителни документи:

***

Съгласно утвърдения от Възложителя Протокол № СО-РД-09-02-27(1)/06.03.2013 г. класирането на подадените оферти е както следва:

1. „Алфа Рисърч” ООД – 28 000 лв. без ДДС