Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София"

Код по КОП 79713000

Валидна до: 19.03.2013.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, публикувана на Портала за обществени поръчки, раздел „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, уникален код (ID) 9013071.

Допълнителни документи:

***

Класирането на подадените оферти за Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София, код по КОП 79713000, съгласно утвърдения от Възложителя Протокол № СО-РД-09-02-51(1)/22.03.2013 г. е както следва:

Участник Стойност
1. „Боду” ООД 18 982,61 лв. с ДДС обща цена за услугата (охрана на 11 бр. ПИК) за един месец
2. „Викинг – Николов” ЕООД 21 252,47 лв. с ДДС обща цена за услугата (охрана на 11 бр. ПИК) за един месец