Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет"

Код по КОП 30125100

Валидна до: 03.07.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, публикувана на Портала за обществени поръчки, раздел „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, уникален код (ID) 9016982.

Допълнителни документи:

***
Резултати от разглеждане на подадените оферти