Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Закупуване на лек автомобил за нуждите на направление „Здравеопазване, интегриране на хора с увреждания и социални дейности”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Закупуване на лек автомобил за нуждите на направление „Здравеопазване, интегриране на хора с увреждания и социални дейности”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 912865.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Класиране на участниците за обществената поръчка :

1. „СТАР МОТОРС” ЕООД – единствен участник.