Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Съпътстващо обучение по проект „Модерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/ 07.07.2011 г.,анекс №1 от 23.12.2011 г. и анекс №2 от 06.12.2012 г. между Управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Съпътстващо обучение по проект „Модерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/ 07.07.2011 г.,анекс №1 от 23.12.2011 г. и анекс №2 от 06.12.2012 г. между Управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9013094.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Класиране на участниците за обществената поръчка е както следва:

Участник
1. „Ка Ел Офис” ООД
2. „Хотел Сити София” ООД
3. „Мар Мак Солюшънс” ЕООД