Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Съпътстващи обучения (две) на представители на РА, СО, общински съветници, членове на консултативни съвети и НПО в принципите и инструментите за консултиране на политики и стратегическо планиране по проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, във връзка с изпълнение на сключен договор а 10-13-14/10.02.2012 г. между ръководителя на...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Съпътстващи обучения (две) на представители на РА, СО, общински съветници, членове на консултативни съвети и НПО в принципите и инструментите за консултиране на политики и стратегическо планиране по проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, във връзка с изпълнение на сключен договор а 10-13-14/10.02.2012 г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г."

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9012409:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Класирането на участниците за обществената поръчка е както следва:

Участник Цена
1. „Ка Ел Офис” ООД - 15899.85 без ДДС
2. Сдружение клуб 4х4 Адвенчър 17980 без ДДС
3. „Атлас Травелс” ЕООД 18099 без ДДС