Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Пилотно изграждане на две точки от вградени контейнери с хидравлично повдигане, в т.ч. доставка на оборудване и съдове с обем 1100 литра”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Пилотно изграждане на две точки от вградени контейнери с хидравлично повдигане, в т.ч. доставка на оборудване и съдове с обем 1100 литра”, съгласно техническо задание.

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9018166, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Отговори на въпроси 1
Отговори на въпроси 2

***

С протокол № СО-6600-2987/05.09.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка, както следва:

Участник:
1. „САНИМОБЕЛ” АД