Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска помощ за разработване на финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програмата за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г."

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска помощ за разработване на финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програмата за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г."

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9013002, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-1654/13.03.2013 г.

***

Съобщение за класиране на участниците