Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на членове на екип за управление и изпълнение на проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, по обособени позиции: Обособена позиция №1- Строителен експерт; Обособена позиция №2- Ландшафтен архитект; Обособена позиция №3- Експерт ВиК; Обособена позиция №4- Юрист

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на членове на екип за управление и изпълнение на проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, по обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1- Строителен експерт;
  • Обособена позиция №2 - Ландшафтен архитект;
  • Обособена позиция №3 - Експерт ВиК;
  • Обособена позиция №4 - Юрист"

Код по КОП: 75112100

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9017590, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-195/1/25.07.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка, както следва:

За Обособена позиция №1- Строителен експерт, инж. Огнян Павлов;

За Обособена позиция №2- Ландшафтен архитект, ланд.арх.Веселин Рангелов;

За Обособена позиция №3- Експерт ВиК, инж. Стефанка Иванова;

За Обособена позиция №4- Юрист, Симеон Бончев.