Обратно Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции”

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-30/12.02.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 15.03.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 25.03.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-1273/28.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1273-[1]/14.03.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1273-[2]/18.03.2013 г.

***

Публикувано на 9.5.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще се състои на 13.05.2013 г. от 13:00 ч. на ул. „Московска” №33, ет.1, зала 103.