Назад

Одит на проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол“ и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” за проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол“ и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C006 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” за проект „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. Суходол и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им”.

Процедурата е открита с Решение № СО-РД-09-03-21/06.02.2013 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 04.03.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 11.03.2013 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-1306-[1]/06.03.2013

***

Публикувано на 12.3.2013 г.

Отварянето на подадените оферти за участие в откритата процедура /по опростени правила/, ще се извърши на 12.03.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Столична община на ул. „Московска” №33 в зала №2.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

За допълнителна информация: тел. 9377246 – Ваня Зоровска.

***

Решение за прекратяване